« terug naar vorige pagina

Privacystatement

De Huisartspraktijk J.A. Boodt sluit zich voor wat betreft het privacyreglement aan bij het Privacy Reglement van het Gezondheidscentrum Marne, dat u hieronder aantreft.

Privacyreglement Huisartsenpraktijken Gezondheidscentrum Marne

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken

De huisartsenpraktijken van dokter J.A. Boodt, C. Frakking/J.J.S. Tjin-A-Ton, M.S. van ’t Grunewold, B. v. Kralingen, C.M.E. Waasdorp en ook de zogenaamde zesde praktijk volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ter bescherming van uw persoonsgegevens. In deze wetgeving staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan en ze is mede opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten o.a. juist en volledig zijn, ze moeten ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.

Omdat deze wet- en regelgeving voor al onze praktijken hetzelfde is, hebben we besloten dit onder te brengen in een door ons gezamenlijk opgesteld privacyreglement voor alle huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum Marne, genaamd “Privacyreglement Huisartsenpraktijken Gezondheidscentrum Marne” dat hierbij is afgedrukt. Als daarin de term ‘de huisartsenpraktijk’ genoemd wordt, gaat dat dus over de individuele huisartsenpraktijk van uw eigen huisarts!

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In de huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk middels het aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het “Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of  vernietiging medische gegevens”

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. De beslissing hierover ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Bescherming van uw gegevens

De huisartsenpraktijk heeft voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening gespecialiseerde ICT-leveranciers ingeschakeld en ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze leveranciers zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging middels zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Tevens wordt er onder andere bijgehouden wie er wanneer uw medische gegevens inziet.

Indien het – ondanks onze maatregelen – toch mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw (medische) gegevens, dan wordt u hiervan persoonlijk door de huisartsenpraktijk op de hoogte gesteld en melden wij dat bij de FG en -indien FG dit adviseert of de AVG dit vereist- tevens bij de  Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uitwisseling gegevens

De huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het zogenaamde Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens via het LSP gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (de zogenaamde ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Sinds kort kunnen wij als praktijk via een beveiligde internetverbinding inzage krijgen in een aantal gegevens van het Ziekenhuis Amstelland door middel van het Huisartsenportaal. Dit is een webapplicatie die uw huisarts de mogelijkheid biedt om -met/na uw toestemming- informatie van het laatste jaar in te zien in het ziekenhuissysteem (bijvoorbeeld röntgenuitslagen, laboratoriumuitslagen en brieven van specialisten). Dit geeft het voordeel dat het gehele zorgtraject in het ziekenhuis inzichtelijker wordt voor uw huisarts, het overleg tussen specialist en huisarts gemakkelijker verloopt en er voor u geen dubbele onderzoeken worden aangevraagd. Als u niet wilt dat uw huisarts uw gegevens digitaal kan inzien kunt u bezwaar maken door een bezwarenformulier in te vullen. Deze is via de assistente van uw huisarts verkrijgbaar.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt tegenwoordig meestal elektronisch opgevraagd door uw nieuwe huisarts. Daarna worden de gegevens door uw huisarts elektronisch via ‘Zorgmail Filetransfer’, een speciaal beveiligde e-mailverbinding, aan de nieuwe huisarts overgedragen. U kunt het originele dossier niet zelf meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan slechts in uitzonderlijke gevallen ook persoonlijk of per aangetekende post aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.  

 

Opname telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren worden door de huisartsenpraktijk regelmatig de telefoongesprekken met de assistentes opgenomen. Als u belt wordt hier vooraf aan het gesprek met de assistente hieraan herinnerd.

 

Camerabewaking

Camera’s dragen bij aan veiligheid, helpen in een vroeg stadium te signaleren en identificeren en werken bovenal in veel gevallen preventief. Om de veiligheid in het gezondheidscentrum Marne te waarborgen wordt gebruik gemaakt van camerabewaking.

Deze camera’s bevinden zich op de volgende locaties:

 • In de wachtkamers van de huisartsen;
 • In de gangen bij de huisartsen;
 • In de centrale hal op de eerste verdieping ‘links’ bij de balie/front-office;
 • In de centrale hal bij de huisartsen ‘rechts’.

In de grote hal op de begane grond bij de ingang van het gezondheidscentrum, is duidelijk aangegeven dat er gebruikt gemaakt wordt van camerabewaking. 

De beelden kunnen eventueel -bijvoorbeeld bij een incident- worden opgenomen, maar worden uiterlijk na 3 weken gewist.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

 

Dit privacyreglement is op punten aangepast, maar volgt voor het overgrote deel de standaard Privacy Verklaring van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) (april 2018)